کارگاه پیشرفته گویندگی و اجرا
کارگاه دوبلاژ
دوره های آموزشی مرکز
ورکشاپ ها